Regulamin sklepu internetowego

1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny internetowej http://pinkmade.pl (zwanym dalej „sklepem”) jest Iwona Bagińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pinkmade FASHION Iwona Bagińska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5971164586, REGON 320208804 posiadająca adres Trzcinna 70, 74-304 Nowogródek Pomorski adres poczty elektronicznej [email protected]

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, chyba, że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i  dotyczy tylko Konsumentów albo Przedsiębiorców.

§ 1

Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pinkmade FASHION Iwona Bagińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5971164586, REGON 320208804.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep -sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://pinkmade.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Towar – dostępny w Sklepie produkt przedstawiany przez Sprzedawcę w celu jego sprzedaży

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Newsletter –należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie Internetowym, na którego subskrybcję Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w zakładce „Newsletter”

§ 2

Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. akceptacja plików cookies.

§ 4

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w przewidzianym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Regulamin Sklepu umieszczony jest na stronie Sklepu.

4. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie tj. zdjęcia, opisy, ceny, rozmiary itd. Stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Opisy i zdjęcia oferowanych Towarów służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Do rejestracji Konta i zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Warunkiem utworzenia Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu

3.  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6

Zasady składania Zamówienia oraz zawierania Umowy Sprzedaży

1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci internetowej oraz świadczenie innych usług, przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane posiadanie Konta w Sklepie.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Aby złożyć zamówienie należy dokonać wyboru Towaru w Sklepie, w szczególności w zakresie ich modeli, ilości oraz rozmiarów. Każdy Towar należy dodać do Koszyka za pomocą przycisku ”dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu całego zamówienia należy przejść do Koszyka i kontynuować procedurę składania zamówienia zgodnie z kolejnymi krokami. Aby zrealizować zamówienie Klient loguje się do swojego konta lub realizuje zamówienie bez rejestracji. Przy zakupie bez rejestracji należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz adres dostawy. Następnie klient dokonuje wyboru sposobu dostawy i metody płatności. Po dokonaniu w/w wyboru ukazuje się informacją o łącznej cenie do zapłaty za wybrany Towar i dostawę.

5. Następnie Klient składa zamówienie wybierając na stronie internetowej Sklepu opcję „kupuję i płacę”.

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

6. Informacje podane przez Klienta w procesie składania zamówienia powinny być zgodne z rzeczywistością, aktualne oraz dokładne, tak aby mogły umożliwić realizację zamówienia. W przeciwny razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

7. Do czasu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient może dokonywać zmian i modyfikacji dotyczących Towarów, sposobu i adresu dostawy i płatności. 8. Do chwili dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez zaniechanie kolejnych kroków. W tej sytuacji zamówienie nie zostanie zrealizowane.

9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą złożenie zamówienia, a w następnie przesyła informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

10. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu zamówienia, która zawiera potwierdzenie warunków Umowy następuje zawarcie Umowy Sprzedaży.

11. Do momentu  otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia Klient może anulować je bez ponoszenia konsekwencji informując o tym Sprzedającego za pomocą numeru telefonu podanego w zakładce Kontakt.

12. Dodatki wykorzystane do stylizacji tj. buty, torebki, paski itd.) nie są w sprzedaży razem z prezentowanym Towarem.

§ 7

Dostawy oraz płatności

1. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na teren Rzeczypospolitej.

2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:

a. Przesyłka pocztowa

b. Przesyłka kurierska

c. Przesyłka kurierka (za pobraniem)

d. Odbiór osobisty

3. Kupując w naszym sklepie kupujący udziela sprzedającemu pełnomocnictwa – do jednorazowego zawarcia umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów – na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.

4. W dniu nadania Towaru do Klienta Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o wysłaniu przesyłki.

5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

7. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność za pobraniem

b. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przed dostawą Towaru

c. Płatności elektroniczne realizowane w systemie przelewy24, obsługiwane przez grupę PayPro.

8.  W przypadku wyboru płatności  określonych w ust.6a brak zapłaty przy odbiorze Towaru, mimo wyznaczonego dodatkowego terminu powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.

9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust.6b brak otrzymania płatności na rachunek bankowy  w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.

10. W przypadku wyboru płatności określonego w ust. 6c Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemy Przelewy24 potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej niż po przesłaniu potwierdzenia Klientowi przyjęcia złożonego zamówienia.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, lub wprowadzania nich zmian w ramach obowiązujących przepisów prawa

i nie naruszają praw osób, które zawarły Umowę Sprzedaży przed dokonaniem w/w zmian.

12. Kody rabatowe nie dotyczą zakładki „wyprzedaże”

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

3. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4a. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

4b. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostarczenia Towaru,

  1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na konto wskazane w formularz dołączonym w raz z dowodem sprzedaży do zawartości paczki.
  2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru
  5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 12

Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.

2. Jeśli zakupiony Towar posiada wadę Kupujący ma prawo żądać usunięcia wady a jeśli to niemożliwe to wymiany na Towar wolny od wad.

3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
a. pisemnie na adres: Trzcinna 70,74-304 Nowogródek Pomorski
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres: Trzcinna 70,74-304 Nowogródek Pomorski

7. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2.  Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
3.  Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4.  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia  Umowy Sprzedaży.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

0

Mamy dla Ciebie kod rabatowy!Użyj poniższego kodu i otrzymaj

5 % zniżki

PINK5